świadczenia usług elektronicznych przez Irydolog.pl

Regulamin obowiązuje od 14.02.2022.

§1. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

 1. Usługodawca zwany również Irydolog.pl – firma Dymitr Bondarenko ul. Pawia 31, 52-235 Wrocław, NIP 8951791927, REGON 386878290.
 2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem o tej samej nazwie https://irydolog.pl.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną.
 4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wysłała jakiekolwiek zgłoszenie (informację, opinię lub artykuł) za pomocą formularza.
 6. Specjalista – osoba będąca  lekarzem lub/i irydologiem, korzystająca z Serwisu, świadczącą usługi zdrowotne, paramedyczne lub medyczne.
 7. Profil – zbiór informacji na temat Specjalisty umieszczony w Serwisie w postaci podstrony Serwisu.
 8. Rejestracja – proces utworzenia Konta.
 9. Konto – wpis w bazie danych Serwisu, dotyczący Użytkowników lub Specjalistów, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług.

§2. Rodzaje Usług elektronicznych i ich zakres

 1. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu, między innymi:
  1. umożliwia Użytkownikom publikowanie informacji i opinii o Specjalistach;
  2. umożliwia Specjalistom i Użytkownikom publikowanie artykułów tematycznych;
  3. udostępnia wyszukiwarkę Specjalistów;
  4. umożliwia zweryfikowanym Specjalistom podawanie i korygowanie informacji o sobie, odnoszenie się do opinii Użytkowników;
  5. umożliwia kontakt ze zweryfikowanym Specjalistą w sprawie rezerwacji wizyty, jeżeli ten Specjalista wyraził na to zgodę.
 2. Usługodawca świadczy usługi polegające na informowaniu Użytkowników Internetu o praktyce zawodowej Specjalistów poprzez umieszczanie informacji o takiej praktyce w Serwisie.
 3. Informacje i opinie o Specjalistach mogą być publikowane w formie rankingów, w których miejsce na liście zależy m.in. od zweryfikowania Profilu.
 4. Pozycja Specjalisty w Serwisie może zależeć głównie od jakości uzupełnienia Profilu oraz zawarcia z Usługodawcą odpłatnej umowy na prezentowanie w Serwisie danych kontaktowych Specjalisty w tym możliwości umówienia wizyty u Specjalisty za pomocą formularza kontaktowego.
 5. Dostęp do większości usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za zgłaszanie (publikowanie) podstawowych informacji o Specjalistach oraz za zamieszczanie opinii, komentarzy i artykułów tematycznych w Serwisie.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.

§3. Warunki świadczenia usług elektronicznych

 1. Warunki techniczne, które należy spełnić w celu korzystania z Usług:
  1. posiadać dostęp do sieci Internet,
  2. posiadać przeglądarkę internetową np.: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.
 2. Każdy korzystający z Internetu może zapoznawać się z informacjami i opiniami o Specjalistach, artykułami oraz korzystać z wyszukiwarki.
 3. Każdy Użytkownik może zgłosić chęć umówienia wizyty u Specjalisty za pomocą formularza kontaktowego.
 4. Przesłanie informacji do Specjalisty w celu umówienia wizyty za pomocą formularza jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się nie podawać w formularzu kontaktowym, służącym do umówienia wizyty informacji o stanie zdrowia.
 5. Użytkownik może również:
  1. wystawiać opinie o Specjalistach;
  2. dodawać i poprawiać informacje o Specjalistach;
  3. zadawać pytania zweryfikowanym Specjalistom;
  4. zgłaszać nadużycia.
 6. Zadanie pytania zweryfikowanemu Specjaliście jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika o stanie zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 679/2016, tzw. RODO) oraz udostępnienia tych danych wybranemu Specjaliście. Usługodawca informuje, że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika o stanie zdrowia uniemożliwi zadanie pytania.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.
 8. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Specjalisty za fakt niestawienia się przez Użytkownika w umówionym terminie, zarezerwowanym za pośrednictwem formularza kontaktowego służącego do umówienia wizyt. Usługodawca nie odpowiada wobec Użytkownika za brak możliwości zrealizowania zarezerwowanego za pomocą formularza kontaktowego służącego do umówienia wizyt terminu z przyczyn leżących po stronie Specjalisty. W przypadku konieczności odwołania wizyty zainteresowane strony obowiązane są odwołać rezerwację we własnym zakresie, bez udziału Serwisu.
 10. Specjalista ma możliwość nieodpowiadania na zgłoszenie rezerwacji wizyty, wybranym przez siebie Użytkownikom, tym samym nie rezerwując dla nich terminu wizyty. Usługodawca nie odpowiada za niedogodności jakie mogą wystąpić w związku z tym dla Użytkowników.

§4. Dodawanie informacji, opinii o Specjalistach, artykułów i komentarzy. Zadawanie pytań Specjalistom

 1. Publikujemy wyłącznie opinie podpisane przez Użytkownika, conajmniej swoim imieniem.
 2. Opinie i informacje o Specjalistach mogą dotyczyć wyłącznie działalności Specjalisty w zakresie irydologii.
 3. Opinie i informacje o Specjalistach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika dotyczących danego Specjalisty i muszą one dotyczyć wizyty, która miała miejsce. Nie jest dopuszczalne umieszczanie opinii wspólnych przez kilka osób. Opinie i informacje nie mogą opierać się na relacjach osób trzecich, w tym małżonków, członków rodziny itp. Wyjątek stanowi opisywanie wizyty dzieci, osób w podeszłym wieku, osób niezdolnych do samodzielnego wystawienia opinii.
 4. Jeden Użytkownik może zamieścić tylko jedną opinię dotyczącą jednej (konkretnej) wizyty u Specjalisty. Przesadne wielokrotne umieszczanie opinii przez tego samego Użytkownika jest zakazane.
 5. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach, artykułach i komentarzach treści marketingowych, reklamowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu. Niedozwolone jest również umieszczanie w opiniach, artykułach i komentarzach linków do stron internetowych.
 6. Niedozwolone jest umieszczanie opinii przez Specjalistów na własnych Profilach oraz jakiekolwiek próby manipulacji opiniami, informacjami i ocenami.
 7. Niedozwolone jest umieszczanie opinii i komentarzy, które nie są zgodne z prawdą.
 8. Informacje, artykuły, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie w opiniach i komentarzach wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. Niedozwolone jest również dodawanie opinii i komentarzy, które mogą zostać uznane za pomówienie lub które kwestionują treści umieszczone przez Specjalistę w Serwisie lub kwestionują kwalifikacje zawodowe Specjalisty.
 9. Specjaliści nie mogą wzajemnie dodawać opinii o sobie.
 10. Użytkownik zamieszczając opinię lub komentarz w Serwisie oświadcza, że wystawiona przez niego opinia lub komentarz jest prawdziwy i zgodny z rzeczywistym stanem rzeczy.
 11. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania opinii, komentarzy, informacji i artykułów, a już opublikowane opinie, komentarze, informacje i artykuły usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia opinii, komentarzy informacji lub artykułu Użytkownikowi w stosunku do Usługodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii, komentarzy i artykułów przekazywanych przez Użytkowników lub Specjalistów.
 13. Usługodawca ma prawo wymagać od Użytkownika zamieszczającego opinię dodatkowej weryfikacji np. podanie numeru telefonu lub adresu email użytego przy umawianiu opiniowanej wizyty.
 14. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do pytań zadawanych zweryfikowanym Specjalistom.
 15. Zadając pytania Specjaliście, Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści pytania lub jej części na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie pytania w bazach danych, wykorzystania pytania w celu promocji Usługodawcy i publicznego prezentowania pytania w Serwisie. Usunięcie Konta przez Użytkownika lub zgłoszenie zaprzestania przetwarzania danych osobowych nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 16. Zadając Specjaliście pytanie prywatne, Użytkownik zezwala Usługodawcy na zanonimizowanie i moderację pytania oraz na jego umieszczenie i publiczne prezentowanie w Serwisie. Ustęp 15 stosuje się.

 

§5. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie  lub zgłaszanych do publikacji w Serwisie przez Użytkownika lub Specjalistę. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników, Specjalistów oraz osób trzecich, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały. Użytkownik i Specjalista przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzania lub weryfikacji materiałów lub informacji zamieszczanych lub zgłaszanych do publikacji w Serwisie przez nich.
 2. Użytkownik lub Specjalista ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 3. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Specjalisty. Wszelkie umieszczone w Serwisie informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 4. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych Usług bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Usługodawca nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.
 6. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
 7. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub Specjalistę i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Specjalisty za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 8. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.
 9. Usługodawca, w związku z usługami określonymi w §2 ust. 2 nie gwarantuje Specjalistom określonej pozycji w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych, jak również nie zobowiązuje się, że wszyscy Specjaliści zostaną ujęci w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych.
 10. Usługodawca nie odpowiada za prawidłowość danych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych.
 11. Usługodawca wskazuje, że treść formularza wypełniana przez Użytkownika w trakcie umawiania wizyty u wybranego Specjalisty nie zawiera diagnozy medycznej, a w konsekwencji jej prowadzenie nie może być kwalifikowane jako wykonywanie przez Usługodawcę świadczeń zdrowotnych. Treść formularza ma za zadanie jedynie pomóc Specjaliście w przygotowaniu się do wizyty. Usługodawca nie ma wglądu do treści formularza wysyłanego do Specjalisty w celu umówienia wizyty. Bezpośrednia odpowiedź Specjalisty do Użytkownika ma jedynie charakter statystyczny, oparty o ogólnodostępne źródła wiedzy.
 12. Jeżeli Użytkownik lub Specjalista posiadają zarejestrowane Konto lub Profil w Serwisie, to są oni odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła dostępu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Profilu lub Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik i Profesjonalista zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.

Back to Top
© 2024 Irydolog
Znajdź irydologa i umów się na spotkanie